นายบำเพ็ญ สินภักดี
นายก อบต.บางเตย
ว่าที่ร้อยตรี ประภัสสร์ ชมถาวร
ปลัด อบต.บางเตย
 
  ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภาท้องถิ่น
สำนักปลัด
กองช่าง
การคลัง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 60

ครั้งที่ 1
1. ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 60 ครั้งที่ 1
2. ปก คำนำ สารบัญ
3. แบบรายงานการติดตามและประเมินผล 60

ครั้งที่ 2
1. ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 60 ครั้งที่ 2
2. ปก คำนำ สารบัญ
3. แบบรายงานการติดตามและประเมินผล 60

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 61

ครั้งที่ 1
1. ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 61 ครั้งที่ 1
2. ปก คำนำ สารบัญ
3. แบบรายงานการติดตามและประเมินผล 61

แผนดำเนินงาน 61
1. ประกาศแผนดำเนินงาน 61
2. ปก
3. คำนำ
4. แผนการดำเนินงาน
5. แบบ ผด.01 แผนดำเนินการ61
5. แบบ ผด.02 ย.1 แผนดำเนินการ61
5. แบบ ผด.02 ย.2 แผนดำเนินการ61
5. แบบ ผด.02 ย.4 แผนดำเนินการ61
5. แบบ ผด.02 ย.5 แผนดำเนินการ61
5. แบบ ผด.02 ย.6 แผนดำเนินการ61
5. บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564

1. ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 61-64
2. ปก
3. คำนำ สารบัญ
4. ส่วนที่ 1 สภาพข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน หน้า 1-8
5. ส่วนที่ 1 สภาพข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน หน้า 9-11
6. ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557-2560) หน้่า 12-19
7. ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน้า 20-34
8 ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน้า 35-48
9. ส่วนที่ 4 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ หน้า 49-50
10. แบบ ผ.07 บัญชีสรุป หน้า 51-53
11.1 แบบ ผ.01 อปท.ดำเนินการเอง หน้า 54-146
11.2 แบบ ผ.01 อปท.ดำเนินการเอง หน้า 54-146
11.3 แบบ ผ.01 อปท.ดำเนินการเอง หน้า 54-146
12.1 แบบ ผ.02 อุดหนุนหน่วยงาน ส่วนราชการ หน้า 147-161
12.2 แบบ ผ.02 อุดหนุนหน่วยงาน ส่วนราชการ หน้า 147-161
12.3 แบบ ผ.02 อุดหนุนหน่วยงาน ส่วนราชการ หน้า 147-161
13. แบบ ผ.03 ประสาน อบจ. หน้า 162-163
14. แบบ ผ.08 บัญชีครุภัณฑ์ หน้า 164-175
15. ส่วนที่ 5 การติดตามและประเมินผล หน้า 176-178

ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563


==============

แผนยุทธศาสตร์
แผนสามปี
แผนการดำเนินงาน
การติดตาม/ประเมินผลแผนงาน
สรุปผลการดำเนินงาน
 
  ประจำปี 2562

แผนงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บางเตย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

1. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
3. รายละเอียดของพื้นที่ และประชากร
4. คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
5. คำแถลงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
6. คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
7. บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
8. รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย
9. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย
10. รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย
11. รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย (๑)
12. รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย (๒)
13. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

=============
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติปี พ.ศ.2559
ข้อบัญญัติปี พ.ศ.2560
ข้อบัญญัตปี พ.ศ.2561
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี2559
แผนสามปี
แผนการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
การจดทะเบียนพาณิชย์
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2555
รายงานงบรับ-จ่ายประจำปี 2555.
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ปี 2555.
แผนงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บางเตย ปีงบประมาณ 2562
 
  หลักเกณฑ์การร่วมประชุมสภา
กำหนดสมัยประชุมสภา
เรียกประชุมสภา
รายงานการประชุมสภา
 
  ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่1
ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่2
ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่3
ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่5
ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่6
ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่7
ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่8
ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่9
ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่10
ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่11
ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่12
ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่13
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเก่า
 

- สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ต้านยาเสพติดหมู่ที่4ตำบลบางเตย
- สอบราคาจ้างโครงการลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนซอยชัยสายัณห์หมู่ที่6ตำบลบางเตย
- สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านภายในตำบลบางเตย
- สอบราคาจ้างโครงการลงหินคลุกถนนภายในตำบลบางเตย
- สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกซอยไชยมโนหมู่ที่11ตำบลบางเตย
- สอบราคาจ้างโครงการลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยร่วมเจริญซอย2หมู่ที่5 ต.บางเตย
- สอบราคาจ้างโครงการลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถ.บางเตยพัฒนา ซ.6 หมู่ที่7,8
- สอบราคาจ้างโครงการลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนจำเริญรัฐ ซ.1 หมู่ที่9 ต.บางเตย
- ประกาศสอบราคาขยายเขตประปา
- ประกาศสอบราคาเขื่อนทดน้ำบางเตย
- ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
- สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงลานกีฬาต้านยาเสพติด หมู่ที่10 ต.บางเตย
- สอบราคาจ้างโครงการลงหินคลุกถนนภายในตำบลบางเตย
- สอบราคาจ้างลงหินคลุก ภายในตำบลบางเตย (13.พ.ย.2555)
- สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในตำบลบางเตย
- สอบราคาจ้างลงหินคลุก ภายในตำบลบางเตย (11.ธ.ค.2555)

- สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยดอนคาหมู่ที่1ตำบลบางเตย
- สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคซอยดอนคาหมู่ที่1ตำบลบางเตย

- สอบราคาจ้างโครงการลงหินคลุกภายใน ตำบลบางเตย 8 มีนาคม 2556
- สอบราคาจ้างโครงการลงหินคลุกภายใน ตำบลบางเตย 22 เมษายน 2556
- สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างแผงกั้นดินถนนหมู่ที่3ตำบลบางเตย
- เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างแผงกั้นดินถนนหมู่ที่3ตำบลบางเตย
- สอบราคาจ้างโครงการเหมาเรือตัดหญ้า/ปราบวัชพืชในตำบลฯ
- สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 4 ศูนย์
- สอบราคาจ้างโครงการลงหินคลุกและลงลูกรังถนนภายในตำบลบางเตย
- ประกวดราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ 4 ตำบลบางเตย
- เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย
- สอบราคาจ้างโครงการลงหินคลุกถนนภายในตำบลบางเตย
- สอบราคาจ้างขยายเขตประปาหมู่บ้าน ม.6และม.12ตำบลบางเตย
- สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างแผงกั้นดินถนน ม.3ตำบลบางเตย
- สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถ.บางเตยพัฒนา ซ.4 ม.8 เชื่อม ม.7 ต.บางเตย
- สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่1,3,7,8,16 ตำบลบางเตย
- ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(OverLay)
ถนนสายเข้าสถานีรถไฟ-คลองบางพระ หมู่ที่ 4,13 ตำบลบางเตย ด้วยวิธีทางอิเลคทรอนิกส์

- ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมขยายถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนสายหมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 3 ตำบลบางเตย ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

- สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 10 ตำบลบางเตย

- สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมเจริญ 2 หมู่ที่ 5 ตำบลบางเตย

- สอบราคาจ้างการลงลูกรังและลงหินคลุกถนนภายในตำบลบางเตยจำนวน 3 โครงการ

- ประกาศราคากลางของงานโครงการจ้างเหมาถมลงดินลูกรัง ลงหินคลุก ถนนซอยป้าพวง

- ประกาศราคากลางของงานโครงการลงหินคลุกซอยบ้านนายสัมฤทธิ์ จินาพันธ์

- ประกาศราคากลางของงานโครงการลงหินคลุกถนนประสานมิตร 1

- ประกาศราคากลางของงานโครงการลงหินคลุกซอยประสานมิตร 2/1

- ประกาศราคากลางของงานโครงการลงหินคลุกซอยประสานมิตร 2/2

?

- ประกาศราคากลางของงานโครงการลงหินคลุกซอยจำเริญรัฐ

- ประกาศราคากลางของงานโครงการลงหินคลุกซอยโล่ห์รักษา

- สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถ.สายหมู่1บ้านดอนกา ตำบลบางเตย

- เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก

คอนกรีตถนนสายหมู่ที่1 บ้านดอนกา ตำบลบางเตย

- สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดเกาะ หมู่ที่4 ตำบลบางเตย

และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบางปลานัก หมู่ที่10 ตำบลบางเตย

- สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดเกาะหมู่ที่ 4 ตำบลบางเตย

- สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบางเตยพัฒนา ซอย3

- ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรบปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ถนนลาดยางแอลฟัลท์คอนกรีต ถนนสาย หมู่ที่ 1 บ้านดอนกา ตำบลบางเตย

- ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบางเตยพัฒนา หมู่ที่ 6,8,10 ตำบลบางเตย

- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบางเตยพัฒนา ซอย4 ม.ที่8 เชื่อม ม.7

- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยร่วมเจริญ2หมู่ 5

- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay)

?

 
 
 
 
 
 

 
  คำร้องขอโอนมารับราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย

คู่มือการจัดองค์ความรู้-อบต. บางเตย

แผนแม่บทระบบเทคโนโลยสารสนเทศอบต.บางเตย

คู่มือประชาชน

แบบคำร้องขอรับบริการ

แบบบริการและคำร้องการจดทะเบียนพาณิชย์


กรณีเอกสารเป็นรูปแบบนี้หากไม่สามารถอ่านเอกสารได้
ต้องดาวน์โหลดโปรแกรมนี้


กรณีเอกสารเป็นรูปแบบนี้
ต้องดาวน์โหลดโปรแกรมนี้เพื่อเปิดไฟล์เอกสาร
 
 
 
เข้าสู่ระบบ
 
User name

รหัสผ่านลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.