นายบำเพ็ญ สินภักดี
นายก อบต.บางเตย
ว่าที่ร้อยตรี ประภัสสร์ ชมถาวร
ปลัด อบต.บางเตย
 
  ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภาท้องถิ่น
สำนักปลัดฯ
ส่วนโยธาฯ
ส่วนการคลัง
ส่วนการศึกษา
ส่วนสาธารณะสุข
 
  แผนยุทธศาสตร์
แผนสามปี
แผนการดำเนินงาน
การติดตาม/ประเมินผลแผนงาน
สรุปผลการดำเนินงาน
 
  ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติปี พ.ศ.2559
ข้อบัญญัติปี พ.ศ.2560
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี2559
แผนสามปี
แผนการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
การจดทะเบียนพาณิชย์
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2555
รายงานงบรับ-จ่ายประจำปี 2555.
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ปี 2555.
 
  หลักเกณฑ์การร่วมประชุมสภา
กำหนดสมัยประชุมสภา
เรียกประชุมสภา
รายงานการประชุมสภา
 
  ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่1
ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่2
ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่3
ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่5
ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่6
ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่7
ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่8
ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่9
ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่10
ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่11
ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่12
ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่13
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเก่า
 

- สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ต้านยาเสพติดหมู่ที่4ตำบลบางเตย
- สอบราคาจ้างโครงการลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนซอยชัยสายัณห์หมู่ที่6ตำบลบางเตย
- สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านภายในตำบลบางเตย
- สอบราคาจ้างโครงการลงหินคลุกถนนภายในตำบลบางเตย
- สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกซอยไชยมโนหมู่ที่11ตำบลบางเตย
- สอบราคาจ้างโครงการลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยร่วมเจริญซอย2หมู่ที่5 ต.บางเตย
- สอบราคาจ้างโครงการลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถ.บางเตยพัฒนา ซ.6 หมู่ที่7,8
- สอบราคาจ้างโครงการลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนจำเริญรัฐ ซ.1 หมู่ที่9 ต.บางเตย
- ประกาศสอบราคาขยายเขตประปา
- ประกาศสอบราคาเขื่อนทดน้ำบางเตย
- ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
- สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงลานกีฬาต้านยาเสพติด หมู่ที่10 ต.บางเตย
- สอบราคาจ้างโครงการลงหินคลุกถนนภายในตำบลบางเตย
- สอบราคาจ้างลงหินคลุก ภายในตำบลบางเตย (13.พ.ย.2555)
- สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในตำบลบางเตย
- สอบราคาจ้างลงหินคลุก ภายในตำบลบางเตย (11.ธ.ค.2555)

- สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยดอนคาหมู่ที่1ตำบลบางเตย
- สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคซอยดอนคาหมู่ที่1ตำบลบางเตย

- สอบราคาจ้างโครงการลงหินคลุกภายใน ตำบลบางเตย 8 มีนาคม 2556
- สอบราคาจ้างโครงการลงหินคลุกภายใน ตำบลบางเตย 22 เมษายน 2556
- สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างแผงกั้นดินถนนหมู่ที่3ตำบลบางเตย
- เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างแผงกั้นดินถนนหมู่ที่3ตำบลบางเตย
- สอบราคาจ้างโครงการเหมาเรือตัดหญ้า/ปราบวัชพืชในตำบลฯ
- สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 4 ศูนย์
- สอบราคาจ้างโครงการลงหินคลุกและลงลูกรังถนนภายในตำบลบางเตย
- ประกวดราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ 4 ตำบลบางเตย
- เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย
- สอบราคาจ้างโครงการลงหินคลุกถนนภายในตำบลบางเตย
- สอบราคาจ้างขยายเขตประปาหมู่บ้าน ม.6และม.12ตำบลบางเตย
- สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างแผงกั้นดินถนน ม.3ตำบลบางเตย
- สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถ.บางเตยพัฒนา ซ.4 ม.8 เชื่อม ม.7 ต.บางเตย
- สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่1,3,7,8,16 ตำบลบางเตย
- ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(OverLay)
ถนนสายเข้าสถานีรถไฟ-คลองบางพระ หมู่ที่ 4,13 ตำบลบางเตย ด้วยวิธีทางอิเลคทรอนิกส์

- ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมขยายถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนสายหมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 3 ตำบลบางเตย ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

- สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 10 ตำบลบางเตย

- สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมเจริญ 2 หมู่ที่ 5 ตำบลบางเตย

- สอบราคาจ้างการลงลูกรังและลงหินคลุกถนนภายในตำบลบางเตยจำนวน 3 โครงการ

- ประกาศราคากลางของงานโครงการจ้างเหมาถมลงดินลูกรัง ลงหินคลุก ถนนซอยป้าพวง

- ประกาศราคากลางของงานโครงการลงหินคลุกซอยบ้านนายสัมฤทธิ์ จินาพันธ์

- ประกาศราคากลางของงานโครงการลงหินคลุกถนนประสานมิตร 1

- ประกาศราคากลางของงานโครงการลงหินคลุกซอยประสานมิตร 2/1

- ประกาศราคากลางของงานโครงการลงหินคลุกซอยประสานมิตร 2/2

?

- ประกาศราคากลางของงานโครงการลงหินคลุกซอยจำเริญรัฐ

- ประกาศราคากลางของงานโครงการลงหินคลุกซอยโล่ห์รักษา

- สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถ.สายหมู่1บ้านดอนกา ตำบลบางเตย

- เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก

คอนกรีตถนนสายหมู่ที่1 บ้านดอนกา ตำบลบางเตย

- สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดเกาะ หมู่ที่4 ตำบลบางเตย

และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบางปลานัก หมู่ที่10 ตำบลบางเตย

- สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดเกาะหมู่ที่ 4 ตำบลบางเตย

- สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบางเตยพัฒนา ซอย3

- ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรบปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ถนนลาดยางแอลฟัลท์คอนกรีต ถนนสาย หมู่ที่ 1 บ้านดอนกา ตำบลบางเตย

- ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบางเตยพัฒนา หมู่ที่ 6,8,10 ตำบลบางเตย

- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบางเตยพัฒนา ซอย4 ม.ที่8 เชื่อม ม.7

- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยร่วมเจริญ2หมู่ 5

- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay)

?

 
 
 
 
 
 

 
  คู่มือประชาชน

แบบคำร้องขอรับบริการ

แบบบริการและคำร้องการจดทะเบียนพาณิชย์


กรณีเอกสารเป็นรูปแบบนี้หากไม่สามารถอ่านเอกสารได้
ต้องดาวน์โหลดโปรแกรมนี้


กรณีเอกสารเป็นรูปแบบนี้
ต้องดาวน์โหลดโปรแกรมนี้เพื่อเปิดไฟล์เอกสาร
 
 
 
เข้าสู่ระบบ
 
User name

รหัสผ่านลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.