นายบำเพ็ญ สินภักดี
นายก อบต.บางเตย 
  ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภาท้องถิ่น
สำนักปลัด
กองช่าง
การคลัง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

แผนดำเนินงาน

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต

แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)


==============

แผนยุทธศาสตร์
แผนสามปี
แผนการดำเนินงาน
การติดตาม/ประเมินผลแผนงาน
สรุปผลการดำเนินงาน
 
  ประจำปี 2562
=============
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติปี พ.ศ.2559
ข้อบัญญัติปี พ.ศ.2560
ข้อบัญญัตปี พ.ศ.2561
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี2559
แผนสามปี
แผนการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
การจดทะเบียนพาณิชย์
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2555
รายงานงบรับ-จ่ายประจำปี 2555.
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ปี 2555.
 
  หลักเกณฑ์การร่วมประชุมสภา
กำหนดสมัยประชุมสภา
เรียกประชุมสภา
รายงานการประชุมสภา
 
  ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่1
ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่2
ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่3
ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่5
ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่6
ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่7
ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่8
ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่9
ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่10
ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่11
ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่12
ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่13
 
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเก่า
 

- สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ต้านยาเสพติดหมู่ที่4ตำบลบางเตย
- สอบราคาจ้างโครงการลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนซอยชัยสายัณห์หมู่ที่6ตำบลบางเตย
- สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านภายในตำบลบางเตย
- สอบราคาจ้างโครงการลงหินคลุกถนนภายในตำบลบางเตย
- สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกซอยไชยมโนหมู่ที่11ตำบลบางเตย
- สอบราคาจ้างโครงการลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยร่วมเจริญซอย2หมู่ที่5 ต.บางเตย
- สอบราคาจ้างโครงการลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถ.บางเตยพัฒนา ซ.6 หมู่ที่7,8
- สอบราคาจ้างโครงการลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนจำเริญรัฐ ซ.1 หมู่ที่9 ต.บางเตย
- ประกาศสอบราคาขยายเขตประปา
- ประกาศสอบราคาเขื่อนทดน้ำบางเตย
- ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
- สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงลานกีฬาต้านยาเสพติด หมู่ที่10 ต.บางเตย
- สอบราคาจ้างโครงการลงหินคลุกถนนภายในตำบลบางเตย
- สอบราคาจ้างลงหินคลุก ภายในตำบลบางเตย (13.พ.ย.2555)
- สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในตำบลบางเตย
- สอบราคาจ้างลงหินคลุก ภายในตำบลบางเตย (11.ธ.ค.2555)

- สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยดอนคาหมู่ที่1ตำบลบางเตย
- สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคซอยดอนคาหมู่ที่1ตำบลบางเตย

- สอบราคาจ้างโครงการลงหินคลุกภายใน ตำบลบางเตย 8 มีนาคม 2556
- สอบราคาจ้างโครงการลงหินคลุกภายใน ตำบลบางเตย 22 เมษายน 2556
- สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างแผงกั้นดินถนนหมู่ที่3ตำบลบางเตย
- เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างแผงกั้นดินถนนหมู่ที่3ตำบลบางเตย
- สอบราคาจ้างโครงการเหมาเรือตัดหญ้า/ปราบวัชพืชในตำบลฯ
- สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 4 ศูนย์
- สอบราคาจ้างโครงการลงหินคลุกและลงลูกรังถนนภายในตำบลบางเตย
- ประกวดราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ 4 ตำบลบางเตย
- เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย
- สอบราคาจ้างโครงการลงหินคลุกถนนภายในตำบลบางเตย
- สอบราคาจ้างขยายเขตประปาหมู่บ้าน ม.6และม.12ตำบลบางเตย
- สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างแผงกั้นดินถนน ม.3ตำบลบางเตย
- สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถ.บางเตยพัฒนา ซ.4 ม.8 เชื่อม ม.7 ต.บางเตย
- สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่1,3,7,8,16 ตำบลบางเตย
- ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(OverLay)
ถนนสายเข้าสถานีรถไฟ-คลองบางพระ หมู่ที่ 4,13 ตำบลบางเตย ด้วยวิธีทางอิเลคทรอนิกส์

- ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมขยายถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนสายหมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 3 ตำบลบางเตย ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

- สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 10 ตำบลบางเตย

- สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมเจริญ 2 หมู่ที่ 5 ตำบลบางเตย

- สอบราคาจ้างการลงลูกรังและลงหินคลุกถนนภายในตำบลบางเตยจำนวน 3 โครงการ

- ประกาศราคากลางของงานโครงการจ้างเหมาถมลงดินลูกรัง ลงหินคลุก ถนนซอยป้าพวง

- ประกาศราคากลางของงานโครงการลงหินคลุกซอยบ้านนายสัมฤทธิ์ จินาพันธ์

- ประกาศราคากลางของงานโครงการลงหินคลุกถนนประสานมิตร 1

- ประกาศราคากลางของงานโครงการลงหินคลุกซอยประสานมิตร 2/1

- ประกาศราคากลางของงานโครงการลงหินคลุกซอยประสานมิตร 2/2

- ประกาศราคากลางของงานโครงการลงหินคลุกซอยจำเริญรัฐ

- ประกาศราคากลางของงานโครงการลงหินคลุกซอยโล่ห์รักษา

- สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถ.สายหมู่1บ้านดอนกา ตำบลบางเตย

- เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก

คอนกรีตถนนสายหมู่ที่1 บ้านดอนกา ตำบลบางเตย

- สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดเกาะ หมู่ที่4 ตำบลบางเตย

และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบางปลานัก หมู่ที่10 ตำบลบางเตย

- สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดเกาะหมู่ที่ 4 ตำบลบางเตย

- สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบางเตยพัฒนา ซอย3

- ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรบปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ถนนลาดยางแอลฟัลท์คอนกรีต ถนนสาย หมู่ที่ 1 บ้านดอนกา ตำบลบางเตย

- ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบางเตยพัฒนา หมู่ที่ 6,8,10 ตำบลบางเตย

- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบางเตยพัฒนา ซอย4 ม.ที่8 เชื่อม ม.7

- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยร่วมเจริญ2หมู่ 5

- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay)

- ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัสท์ติก ถนนสายหมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่3

- ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมใจ (ผู้ใหญ่ชูชีพ) หมู่ที่ 3 เชื่อมหมู่ที่ 11 ตำบลบางเตย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

- ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบางเตยพัฒนา หมู่ที่ 6,8,10 ตำบลบางเตย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

- สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลางแบบ 4 ประตู ขนาดความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400ซีซี จำนวน 1 คัน

- สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.สมบูรณ์ทรัพย์ หมู่ที่4

- สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบางเตยพัฒนา หมู่ที่6,8,10

- ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยจำเริญรัฐ 2 หมู่ที่ 7- หมู่ที่ 9 ตำบลบางเตย

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดอนคา หมู่ที่ 1 ตำบลบางเตย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

- ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายยายพวง-โสธราเวช หมู่ที่ 1 ตำบลบางเตย

- ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่1 บ้านดอนกาตำบลบางเตย ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

- ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์พร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิคและกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านแขวงกลั่น หมู่ 7 ตำบลบางเตย ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบางปลานัก หมู่ 10 ตำบลบางเตย ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดเกาะ หมู่ 4 ตำบลบางเตย ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนสายยายพวง-โสธราเวช

- ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสมบูรณ์ทรัพย์ หมู่ที่ 4

- ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบางเตยพัฒนา หมู่ที่ 6

- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาถมดินเตรียมพื้นที่สำหรับก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย หมู่ที่ ๒

- สอบราคาจ้างโครงการคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเพ็งพานิช หมู่ที่ 4 ตำบลบางเตย

- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเกษมราษฎร์พัฒนา ซอย 1 หมู่ที่ 2 ตำบลบางเตย

 

- ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘, หมู่ที่ ๑o ,และหมู่ที่ ๑๓ ตำบลบางเตย

 

- เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประสานมิตร ซอย 2 (บ้านผู้ใหญ่ เสน่ห์ นฤภัย)

 

- สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนแพรกอ้ายพร้อ หมู่ที่ 12 ตำบลบางเตย

- สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนแพรกอ้ายพร้อ ซอยตาแจ่ม หมู่ที่ 12 ตำบลบางเตย

- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบางเตยพัฒนนา หมู่ที่ 8 (เชื่อมหมู่ที่ 10) ตำบลบางเตย

- สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประสานมิตร ซอย 2 (บ้านผู้ใหญ่ เสน่ห์ นฤภัย) หมู่ที่ 8 ตำบลบางเตย

- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเกษมราษฎร์พัฒนา ซอย๔ (ซอยเกษมสุข) หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบางเตย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบางเตยพัมนา ซอย ๖ หมู่ที่ ๗ ตำบลบางเตย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลวงนคร หมู่ที่ ๕ ตำบลบางเตย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 
จดหมายข่าว
  1. จดหมายข่าว ประจำปี พ.ศ. 2561

 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ

 
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
  การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ปี 2562
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ปี 2563
 
การบริหารทรัพยากรบุคคล
  คู่มือการจัดแบบประเมินระบบแท่ง (งานบริหารงานบุคคล)
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศกำหนดปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย พ.ศ. 2562
ประกาศกำหนดปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย พ.ศ. 2563
แผ่นพับการเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์การ (คุณธรรม - จริยธรรม)
การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย
การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี พ.ศ.2562

 
กฎหมายและระเบียบ
  พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
พระราชบัญญัติ สาธารณสุข พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติ ขุดดินถมดิน พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552
พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
แนวทางการปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
 
 
 
 
 

 
  คำร้องขอโอนมารับราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย

คู่มือการจัดองค์ความรู้-อบต. บางเตย

แผนแม่บทระบบเทคโนโลยสารสนเทศอบต.บางเตย

คู่มือประชาชน

แบบคำร้องขอรับบริการ

แบบบริการและคำร้องการจดทะเบียนพาณิชย์


กรณีเอกสารเป็นรูปแบบนี้หากไม่สามารถอ่านเอกสารได้
ต้องดาวน์โหลดโปรแกรมนี้


กรณีเอกสารเป็นรูปแบบนี้
ต้องดาวน์โหลดโปรแกรมนี้เพื่อเปิดไฟล์เอกสาร
 
 
 
เข้าสู่ระบบ
 
User name

รหัสผ่านลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.