นายบำเพ็ญ สินภักดี
นายก อบต.บางเตย 
  ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภาท้องถิ่น
สำนักปลัด
กองช่าง
การคลัง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

แผนดำเนินงาน

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต

แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)


==============

แผนยุทธศาสตร์
แผนสามปี
แผนการดำเนินงาน
การติดตาม/ประเมินผลแผนงาน
สรุปผลการดำเนินงาน
 
  ประจำปี 2562
=============
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติปี พ.ศ.2559
ข้อบัญญัติปี พ.ศ.2560
ข้อบัญญัตปี พ.ศ.2561
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี2559
แผนสามปี
แผนการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
การจดทะเบียนพาณิชย์
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2555
รายงานงบรับ-จ่ายประจำปี 2555.
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ปี 2555.
 
  หลักเกณฑ์การร่วมประชุมสภา
กำหนดสมัยประชุมสภา
เรียกประชุมสภา
รายงานการประชุมสภา
 
  ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่1
ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่2
ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่3
ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่5
ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่6
ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่7
ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่8
ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่9
ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่10
ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่11
ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่12
ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่13
 
 
 
แบบติดตามและประเมิณผล
 

คำเตือน

เอกสารทางราชการ

?ห้ามทำการคัดลอก , ดัดแปลง , แก้ไขส่วนหนึ่งส่วนใดหากไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด


คำแนะนำ

เอกสารเป็นรูปแบบ PDF , หากไม่สามารถอ่านเอกสารได้

กรุณาคลิ๊กที่นี่เพื่อโหลดโปรแกรม Acrobat Reader เพื่อใช้ในการอ่านเอกสาร

?

แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผล

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี

(พ.ศ. 2552 ? พ.ศ. 2554)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
พ.ศ. 2553


องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย
อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา


?แบบติดตามและประเมิณผล??

ส่วนที่1

?

แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผล

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี

(พ.ศ. 2555 ? พ.ศ. 2558)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555


องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย
อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา- แบบรายงานการติดตามและประเมินผล 2555 -

- รวมความพึงพอใจ 2555 -

- รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2555 -