นายบำเพ็ญ สินภักดี
นายก อบต.บางเตย
ว่าที่ร้อยตรี ประภัสสร์ ชมถาวร
ปลัด อบต.บางเตย
 
  ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภาท้องถิ่น
สำนักปลัดฯ
ส่วนโยธาฯ
ส่วนการคลัง
ส่วนการศึกษา
ส่วนสาธารณะสุข
 
  แผนยุทธศาสตร์
แผนสามปี
แผนการดำเนินงาน
การติดตาม/ประเมินผลแผนงาน
สรุปผลการดำเนินงาน
 
  ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติปี พ.ศ.2559
ข้อบัญญัติปี พ.ศ.2560
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี2559
แผนสามปี
แผนการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
การจดทะเบียนพาณิชย์
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2555
รายงานงบรับ-จ่ายประจำปี 2555.
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ปี 2555.
 
  หลักเกณฑ์การร่วมประชุมสภา
กำหนดสมัยประชุมสภา
เรียกประชุมสภา
รายงานการประชุมสภา
 
  ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่1
ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่2
ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่3
ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่5
ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่6
ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่7
ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่8
ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่9
ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่10
ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่11
ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่12
ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่13
 
 
 
 
 
 
 
แผนการดำเนินงาน
 

คำเตือน

เอกสารทางราชการ

?ห้ามทำการคัดลอก , ดัดแปลง , แก้ไขส่วนหนึ่งส่วนใดหากไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด


คำแนะนำ

เอกสารเป็นรูปแบบ PDF , หากไม่สามารถอ่านเอกสารได้

กรุณาคลิ๊กที่นี่เพื่อโหลดโปรแกรม Acrobat Reader เพื่อใช้ในการอ่านเอกสาร

?

แผนการดำเนินงาน
พ.ศ. 2553


องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย
อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา


ส่วนที่1?? ส่วนที่2??

ส่วนที่1??????????????????? ส่วนที่2

?

แผนการดำเนินงาน
พ.ศ. 2556


องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย
อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา- แผนดำเนินการ -

- บัญชีแผนดำเนินการปี2556 -