นายบำเพ็ญ สินภักดี
นายก อบต.บางเตย 
  ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภาท้องถิ่น
สำนักปลัด
กองช่าง
การคลัง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

แผนดำเนินงาน

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต

แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)


==============

แผนยุทธศาสตร์
แผนสามปี
แผนการดำเนินงาน
การติดตาม/ประเมินผลแผนงาน
สรุปผลการดำเนินงาน
 
  ประจำปี 2562
=============
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติปี พ.ศ.2559
ข้อบัญญัติปี พ.ศ.2560
ข้อบัญญัตปี พ.ศ.2561
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี2559
แผนสามปี
แผนการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
การจดทะเบียนพาณิชย์
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2555
รายงานงบรับ-จ่ายประจำปี 2555.
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ปี 2555.
 
  หลักเกณฑ์การร่วมประชุมสภา
กำหนดสมัยประชุมสภา
เรียกประชุมสภา
รายงานการประชุมสภา
 
  ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่1
ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่2
ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่3
ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่5
ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่6
ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่7
ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่8
ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่9
ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่10
ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่11
ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่12
ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่13
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ปี 2564
 

- 1. คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย ที่ ๓๕๖/๒๕๖๓ เรื่อง การมอบอำนาจการตัดสินใจ

- 2. คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย ที่ ๓๕๗/๒๕๖๓ เรื่อง มอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- 3. คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย ที่ ๓๕๘/๒๕๖๓ เรื่อง มอบอำนาจให้ไปทำการระวังชี้แนวเขต และลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

- 4. คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย ที่ ๓๕๙/๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายผู้รับผิดชอบควบคุม ดูแลและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง และขับรถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย

- 5. คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย ที่ ๓๖๐/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์

- 6. คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย ที่ ๓๖๑/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย

- 7. คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย ที่ ๓๖๒/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย

- 8. คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย ที่ ๓๖๓/๒๕๖๓ เรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการเพื่อบริการประชาชน

- 9. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ความโปร่งใสและตรวจสอบได้

- 10. บันทึกข้อความ เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ความโปร่งใสและตรวจสอบได้

- 11. แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์

- 12. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย

- 13. บันทึกข้อความ เรื่อง ประกาศนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย

- 14. แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์

- 15. รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4

- 16. รายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- 17. แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563)