นายบำเพ็ญ สินภักดี
นายก อบต.บางเตย 
  ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภาท้องถิ่น
สำนักปลัด
กองช่าง
การคลัง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

แผนดำเนินงาน

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต

แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)


==============

แผนยุทธศาสตร์
แผนสามปี
แผนการดำเนินงาน
การติดตาม/ประเมินผลแผนงาน
สรุปผลการดำเนินงาน
 
  ประจำปี 2562
=============
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติปี พ.ศ.2559
ข้อบัญญัติปี พ.ศ.2560
ข้อบัญญัตปี พ.ศ.2561
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี2559
แผนสามปี
แผนการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
การจดทะเบียนพาณิชย์
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2555
รายงานงบรับ-จ่ายประจำปี 2555.
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ปี 2555.
 
  หลักเกณฑ์การร่วมประชุมสภา
กำหนดสมัยประชุมสภา
เรียกประชุมสภา
รายงานการประชุมสภา
 
  ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่1
ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่2
ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่3
ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่5
ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่6
ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่7
ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่8
ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่9
ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่10
ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่11
ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่12
ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่13
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ปี 2563
 

- รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

- ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย

- แผนงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. บางเตย ปีงบประมาณ 2563

- รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2

- บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

- รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2

- การรับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

- ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย เรื่อง การกำหนดระยะเวลาการให้บริการประชาชน

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย เรื่อง ผลการตรวจรับโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบางน้อย หมู่ที่ 3 เชื่อม หมู่ที่ 11 ตำบลบางเตย

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย เรื่อง ผลการตรวจรับโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบางน้อย หมู่ที่ 3 เชื่อม หมู่ที่ 1 ตำบลบางเตย

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย

- การตรวจรับงานโครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลบางเตย

- ผลการตรวจรับงานโครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลบางเตย

- ข่าวสารประชาสัมพันธ์ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น

- แผ่นพับ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน

- แผ่นพับท่องเที่ยวเมืองแปดริ้ว

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

- โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพา องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย

- ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย

- แผนงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. บางเตย ปีงบประมาณ 2563

- โครงการเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้นอกสถานที่ของเด็กปฐมวัยตามกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย

- กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย

- ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย เรื่อง การกำหนดระยะเวลาการให้บริการประชาชน

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย เรื่อง ผลการตรวจรับโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบางน้อย หมู่ที่ 3 เชื่อม หมู่ที่ 11 ตำบลบางเตย

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย เรื่อง ผลการตรวจรับโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบางน้อย หมู่ที่ 3 เชื่อม หมู่ที่ 1 ตำบลบางเตย

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย

- การตรวจรับงานโครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลบางเตย

- ผลการตรวจรับงานโครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลบางเตย

- ข่าวสารประชาสัมพันธ์ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น

- แผ่นพับ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน

- แผ่นพับท่องเที่ยวเมืองแปดริ้ว

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

- โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพา องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย

- ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย