นายบำเพ็ญ สินภักดี
นายก อบต.บางเตย 
  ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภาท้องถิ่น
สำนักปลัด
กองช่าง
การคลัง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

แผนดำเนินงาน

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต

แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)


==============

แผนยุทธศาสตร์
แผนสามปี
แผนการดำเนินงาน
การติดตาม/ประเมินผลแผนงาน
สรุปผลการดำเนินงาน
 
  ประจำปี 2562
=============
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติปี พ.ศ.2559
ข้อบัญญัติปี พ.ศ.2560
ข้อบัญญัตปี พ.ศ.2561
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี2559
แผนสามปี
แผนการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
การจดทะเบียนพาณิชย์
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2555
รายงานงบรับ-จ่ายประจำปี 2555.
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ปี 2555.
 
  หลักเกณฑ์การร่วมประชุมสภา
กำหนดสมัยประชุมสภา
เรียกประชุมสภา
รายงานการประชุมสภา
 
  ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่1
ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่2
ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่3
ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่5
ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่6
ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่7
ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่8
ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่9
ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่10
ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่11
ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่12
ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่13
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ปี 2562
 

- แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 1

- รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1

- แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 2

- รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2

- เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ความโปร่งใสและตรวจสอบได้

- แผนงานใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562)

- รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3

- แผ่นพับโรคไข้หวัดนก

- แผ่นพับโรคไข้หวัดใหญ่

- แผ่นพับโรคฉี่หนู

- แผ่นพับโรคซาร์ส

- แผ่นพับโรคไข้เลือดออก

- แผ่นพับโรคมือเท้าปาก

- แผ่นพับโรควัณโรค

- แผ่นพับโรคเอดส์

- ข้อบัญญัติการบริหารส่วนตำบลบางเตย เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

- แบบแสดงความคิดเห็นของประชาชน เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย

- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์

- มอบหมายผู้รับชอบควบคุม ดูแลและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง และขับรถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย

- มอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- มอบอำนาจให้ไปทำการระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

- ให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการเพื่อบริการประชาชน

- กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย

- โครงการขยายเวลาให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ

- จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ตำบลบางเตย

- เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ความโปร่งใสและตรวจสอบได้

- ช่องทางการประชาสัมพันธ์เพื่อการบริการประชาชน

- ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล

- มอบอำนาจให้ไปทำการระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

- มาตรการประหยัดพลังงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบล

- มาตรการประหยัดพลังงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบล

- การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ

- รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562)

- รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 4

- ประชาสัมพันธ์โครงการจัดทำฐานภาษีสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2562

- เอกสารแนะนำ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

- ประกาศผลการสอบแข่งขันคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป 1

- ประกาศผลการสอบแข่งขันคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป 2

- รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

- การสำรวจความพึงพอใจจากผู้มารับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี 2562

- โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้นำและบุคลากรท้องถิ่น อบต. บางเตย อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- รายงานสรุปผลการดำเนินการ โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้นำและบุคลากรท้องถิ่น อบต. บางเตย อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา ทัศนศึกษาดูงาน ณ จ.กาญจนบุรี ประจำปี พ.ศ. 2562

- แผนงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. บางเตย ปีงบประมาณ 2562

- โครงการเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้นอกสถานที่ของเด็กปฐมวัยตามกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย

- โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2562

- โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา ประจำปี 2562 (สืบสานประเพณีแห่เทียนและถวายเทียนเข้าพรรษา)

- โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ?สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา?

- โครงการเยาวชนไทยใฝ่ธรรมะ เอาชนะยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562

- กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย

- การสำรวจความพึงพอใจจากผู้มารับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 ?บางเตยคัพ ครั้งที่ 21

- โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2562

- โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา ประจำปี 2562 (สืบสานประเพณีแห่เทียนและถวายเทียนเข้าพรรษา)

- โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ?สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา?

- โครงการเยาวชนไทยใฝ่ธรรมะ เอาชนะยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562

- โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพตำบลบางเตย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(การทำจ๊อปลา และขนมจีบปลา)

- ประกาศสำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

- ประกาศสำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย สมัยวิสามัญ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562

- ประกาศสำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

- ประกาศสำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562

- ประกาศสำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562

- ประกาศสำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562

- ประกาศสำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562