นายบำเพ็ญ สินภักดี
นายก อบต.บางเตย 
  ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภาท้องถิ่น
สำนักปลัด
กองช่าง
การคลัง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 60

ครั้งที่ 1
1. ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 60 ครั้งที่ 1
2. ปก คำนำ สารบัญ
3. แบบรายงานการติดตามและประเมินผล 60

ครั้งที่ 2
1. ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 60 ครั้งที่ 2
2. ปก คำนำ สารบัญ
3. แบบรายงานการติดตามและประเมินผล 60

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 61

ครั้งที่ 1
1. ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 61 ครั้งที่ 1
2. ปก คำนำ สารบัญ
3. แบบรายงานการติดตามและประเมินผล 61

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 61

ครั้งที่ 2
1. ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 61 ครั้งที่ 2

แผนดำเนินงาน 61
1. ประกาศแผนดำเนินงาน 61
2. ปก
3. คำนำ
4. แผนการดำเนินงาน
5. แบบ ผด.01 แผนดำเนินการ61
5. แบบ ผด.02 ย.1 แผนดำเนินการ61
5. แบบ ผด.02 ย.2 แผนดำเนินการ61
5. แบบ ผด.02 ย.4 แผนดำเนินการ61
5. แบบ ผด.02 ย.5 แผนดำเนินการ61
5. แบบ ผด.02 ย.6 แผนดำเนินการ61
5. บัญชีครุภัณฑ์

แผนดำเนินงาน 62
1. ประกาศแผนดำเนินงาน 62

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564

1. ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 61-64
2. ปก
3. คำนำ สารบัญ
4. ส่วนที่ 1 สภาพข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน หน้า 1-8
5. ส่วนที่ 1 สภาพข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน หน้า 9-11
6. ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557-2560) หน้่า 12-19
7. ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน้า 20-34
8 ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน้า 35-48
9. ส่วนที่ 4 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ หน้า 49-50
10. แบบ ผ.07 บัญชีสรุป หน้า 51-53
11.1 แบบ ผ.01 อปท.ดำเนินการเอง หน้า 54-146
11.2 แบบ ผ.01 อปท.ดำเนินการเอง หน้า 54-146
11.3 แบบ ผ.01 อปท.ดำเนินการเอง หน้า 54-146
12.1 แบบ ผ.02 อุดหนุนหน่วยงาน ส่วนราชการ หน้า 147-161
12.2 แบบ ผ.02 อุดหนุนหน่วยงาน ส่วนราชการ หน้า 147-161
12.3 แบบ ผ.02 อุดหนุนหน่วยงาน ส่วนราชการ หน้า 147-161
13. แบบ ผ.03 ประสาน อบจ. หน้า 162-163
14. แบบ ผ.08 บัญชีครุภัณฑ์ หน้า 164-175
15. ส่วนที่ 5 การติดตามและประเมินผล หน้า 176-178

ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563


==============

แผนยุทธศาสตร์
แผนสามปี
แผนการดำเนินงาน
การติดตาม/ประเมินผลแผนงาน
สรุปผลการดำเนินงาน
 
  ประจำปี 2562

แผนงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บางเตย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

1. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
3. รายละเอียดของพื้นที่ และประชากร
4. คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
5. คำแถลงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
6. คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
7. บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
8. รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย
9. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย
10. รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย
11. รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย (๑)
12. รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย (๒)
13. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

=============
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติปี พ.ศ.2559
ข้อบัญญัติปี พ.ศ.2560
ข้อบัญญัตปี พ.ศ.2561
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี2559
แผนสามปี
แผนการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
การจดทะเบียนพาณิชย์
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2555
รายงานงบรับ-จ่ายประจำปี 2555.
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ปี 2555.
แผนงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บางเตย ปีงบประมาณ 2562
 
  หลักเกณฑ์การร่วมประชุมสภา
กำหนดสมัยประชุมสภา
เรียกประชุมสภา
รายงานการประชุมสภา
 
  ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่1
ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่2
ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่3
ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่5
ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่6
ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่7
ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่8
ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่9
ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่10
ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่11
ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่12
ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่13
 
 
 
 
 
 
 
การยื่นแบบแสดงรายการและชาระภาษีท้องถิ่น ประจาปี ๒๕๖๑
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย  69 หมู่ 4      ตำบลบางเตย
 อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
 

การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2561

1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

    ยื่นแบบแสดงรายการตั้งแต่เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2561

    และ ชำระภาษีภายใน 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

2. ภาษีบำรุงท้องที่

    ยื่นแบบแสดงรายการตั้งแต่เดือน มกราคม – เมษายน 2561

    และ ชำระภาษีภายใน เดือน เมษายน 2561

3ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการตั้งแต่เดือน มกราคม – มีนาคม 2561

    และ ชำระภาษีภายใน 15 วัน

 

 ยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษี

ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย

(ในวันและเวลาราชการ)

โทร 0-3856-5000

 

 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2561

 

1ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เป็นภาษีที่จัดเก็บจาก บ้านเช่า อาคาร ตึกแถว บริษัทธนาคาร โรงภาพยนตร์  แฟลต  อพาร์ทเม้นต์  หอพัก

คอนโดมิเนียม โรงเรียนสอนวิชาชีพ โรงงานอุตสาหกรรม สนามม้า สนามมวย สนามกอล์ฟ  ท่าเรือ  บ่อนไก่  ฟาร์มสัตว์  คลังสินค้า

และบริเวณที่ดินที่ปกติใช้ร่วมกับโรงเรือนนั้น ฯลฯ

     อัตราภาษี ร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี

 

การยื่นแบบประเมินและการชำระภาษี

1เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้รับมอบอำนาจยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (...2ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

ซึ่งทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม – สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี

2พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกแบบแจ้งการประเมิน (...8)

3ผู้รับการประเมินต้องชำระเงินภายใน 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน (...8)

การอุทธรณ์ หากผู้รับการประเมินไม่พอใจในการประเมิน ให้ยื่นคำร้องอุทธรณ์ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน (...8)

อัตราโทษและค่าปรับ

1ผู้ใดละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการ มีความผิดโทษปรับไม่เกิน 200.- บาท และเรียกเก็บภาษีย้อนหลังไม่เกิน 10 ปี

2ผู้ใดยื่นแบบแสดงรายการไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่บริบูรณ์มีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500.- บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้ไม่เกิน 5 ปี

3ถ้าชำระภาษีเกินกำหนด 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน ให้เสียเงินเพิ่มดังนี้

3.1 ไม่เกิน 1 เดือน เสียเพิ่ม 2.5 %

3.2 เกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน เพิ่ม 5 %

3.3 เกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน เพิ่ม 7.5 %

3.4 เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน เพิ่ม 10 %

3.5 เกิน 4 เดือนขึ้นไป ให้ยึดอายัด หรือขายทอดตลาดทรัพย์สินโดยมิต้องขอให้ศาลสั่งหรือออกหมายยึด

 

       2ภาษีบำรุงท้องที่  เป็นภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดิน  ผู้ครอบครองที่ดิน

อัตราภาษี จะเสียตามราคาปานกลางของที่ดิน มีหลายอัตราขอทราบรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง ที่ดินว่างเปล่าหรือไม่ได้    ทำประโยชน์ จะต้องเสียภาษีเป็น 2 เท่าของอัตราปกติ

การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและชำระภาษี ให้เจ้าของที่ดิน ผู้ครอบครองที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) และชำระภาษี

ปีละครั้ง ตั้งแต่ 2 มกราคม – 30 เมษายน ของทุกปี ผู้ที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินใหม่  หรือเนื้อที่ดินเปลี่ยนแปลงให้ยื่นแบบแสดงรายการ (...5ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่โอนกรรมสิทธิ์ หรือที่มีการเปลี่ยนแปลง

การลดหย่อนและการยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่ ที่ดินแปลงที่เจ้าของปลูกบ้านอาศัยโดยไม่ทำการค้าหรือให้เช่าแต่อย่างใดทั้งสิ้น

ลดหย่อนได้ 3 ไร่ ส่วนที่เกินต้องเสียภาษีตามอัตราที่กำหนด ที่ดินที่เจ้าของปลูกให้เช่าหรือ ปลูกบ้านทำการค้าและได้เสียภาษีโรงเรือน

และที่ดินแล้ว จะได้รับการยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่ในส่วนที่อาคารนั้น

ตั้งอยู่

อัตราโทษและค่าปรับ ไม่ยื่นแบบภายในกำหนดเสียเพิ่ม 10 % ของค่าภาษี ยื่นรายการไม่ถูกต้องค่าภาษีน้อยลงต้องเสียเงินเพิ่ม

10 % ของค่าภาษีประเมินเพิ่มเติม ชี้เขตแจ้งจำนวนเนื้อที่ดินไม่ถูกต้องค่าภาษีน้อยลง  ต้องเสียเงินเพิ่ม 1 เท่า ของค่าภาษีประเมินเพิ่มเติม

 

3.ภาษีป้าย เป็นภาษีที่จัดเก็บจากป้ายที่แสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายการค้าหรือโฆษณาหรือกิจการอื่น เพื่อหารายได้ไม่ว่า

จะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วยภาพหรือเครื่องหมายที่เขียนแกะสลัก จารึก หรือทำให้ปรากฎด้วยวิธีอื่น

 

อัตราภาษี

1.ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน คิดอัตรา 3 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร

2.ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศหรือปนกับภาพและหรือเครื่องหมายอื่น คิดอัตรา 20 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร

3.ป้ายดังต่อไปนี้ คิดอัตรา 40 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร

๓.๑ ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดๆ หรือไม่

๓.๒ ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ

4.ป้ายที่คำนวณพื้นที่และประเภทของป้ายแล้วเสียภาษีต่ำกว่า 200 บาทให้เสียในอัตรา 200 บาท

 

การยื่นแบบประเมินและการชำระภาษี

1เจ้าของป้ายซึ่งจะต้องเสียภาษี ยื่นแสดงแบบรายการภาษีป้าย ตั้งแต่ 2 มกราคม – 31 มีนาคม ของทุกปี โดยเสียเป็นรายปี  ยกเว้นป้ายที่เริ่มติดตั้ง หรือแสดงในปีแรก  ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายใน 15 วัน และให้เสียภาษีป้ายตั้งแต่วันเริ่มติดตั้งหรือแสดงจนถึงสิ้นปี  และเสียภาษีป้ายเป็นรายงวด ๆ 3 เดือนของปี

2ผู้ใดติดตั้งป้ายใหม่หลังเดือนมีนาคมหรือมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขพื้นที่ป้าย ข้อความ ภาพ ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข

3 ในกรณีที่มีการโอนป้าย ให้ผู้รับโอนแจ้งการรับโอนเป็นหนังสือต่อองค์การบริหารส่วนตำบลภายใน 30 วัน

4พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเรียกเก็บภาษีป้ายย้อนหลังได้ไม่เกิน 5  ปี

5. ชำระภาษีป้ายภายใน 15  วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินจากพนักงานเจ้าหน้าที่

         6. ถ้าภาษีป้ายเกิน 3,000 บาท  จะผ่อนชำระเป็น 3 งวดเท่า ๆ กัน

 

อัตราโทษและค่าปรับ

1ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000-50,000 บาท

2ผู้ใดจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีป้ายต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000-50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ